JUNIO 2019

PLENO SABADO 15-6-2019 

Convocatoria Constitutiva da CorporacionOrde do Día

I. CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE E COMPROBACIÓN DAS CREDENCIAIS DOS MEMBROS
ELECTOS.

II. TOMA DE POSESIÓN DOS CARGOS ELECTOS A TRAVÉS DE XURAMENTO OU PROMESA.

III. CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

IV. ELECCIÓN DE ALCALDE/SA.

V. XURAMENTO OU PROMESA E TOMA DE POSESIÓN DO CARGO DE ALCALDE/SA.

VI. CUMPRIMENTO DO ESTABLECIDO NO ARTIGO 36.2 DO REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRO.

Share by: